تهیه اشتراک

اشتراک

امکانات اصلی برنامه پس از تهیه اشتراک در دسترس قرار می گیرند.

دیجی صف در هر دو نسخه پزشک و بیمار با عرضه اشتراک های متفاوت، دسترسی را برای بازه های زمانی یکساله، شش ماهه، سه ماهه و یک ماهه فراهم می کند. کاربر به دلخواه خود می تواند هر یک از موارد مذکور را انتخاب نماید.

نکته: کاربر نسخه کلینیک با یک بار خرید اشتراک، تا چهار کاربر را بصورت همزمان می تواند سرویس دهی نماید.

بسیاری از مرکز درمانی بصورت مجتمعی از چند پزشک میباشد که معمولا صف بیماران همه پزشکها توسط یک منشی اداره می شود. احتمال خطا در این حالت بیشتر است. همچنین حجم کار منشی مظاعف است. برای این موارد اپلیکیشن دیجی صف امکان استفاده چهار کاربر بصورت همزمان را فراهم نموده است. با تجمیع صف چهار پزشک در یک گوشی، منشی می تواند هر چهار صف را در آن واحد مدیریت کند.لوگوی کلینیک لوگوی کلینیک